Obchodní podmínky

Společnost RVB, s.r.o., Ke Koupališti 56, Cihelna, 530 09 Pardubice, IČO 275 36 777, DIČ CZ27536777, C 24749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Všeobecná ustanovení

Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží kupujícímu z důvodu chybné objednávky, či jeho nepřítomnosti na adrese uvedené v objednávce. V případě nepřítomnosti kupujícího může prodávající po dohodě zanechat zboží u náhradního příjemce nebo bude k vyzvednutí v provozovně prodávajícího.

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:

  • Zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
  • Zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Zboží lze objednat osobní, telefonickou, či elektronickou objednávkou. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: druh a množství zboží, místo dodání a identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa, telefonní spojení), případně identifikační údaje přejímající osoby, nebude-li zboží převzato kupujícím. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Zboží Vám může být doručeno naší firmou na zadanou adresu, nebo je možno si ho vyzvednout osobně v pracovní době na naší provozovně: Ke Koupališti 56, Cihelna, 530 09 Pardubice.

Objednávku je třeba zadat minimálně dva pracovní dny před požadovaným dodáním! V případě, že se jedná o objednávku většího množství, bude termín dodání potvrzen osobně, telefonicky nebo e-mailem po obdržení objednávky.

Objednávku lze stornovat den před termínem dodání /vyjma objednávky na zakázku/. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především nákladů spojených s výrobou a expedicí zboží.

Cena a platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude kupujícím uhrazena při převzetí zboží, a to v hotovosti nebo vystavením faktury, v případě osobního převzetí na prodejně pouze v hotovosti.

Faktura vystavená na základě objednávky mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové, vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Odběr zboží

Doprava

  • Zajišťujeme rozvoz Vámi objednaného zboží zdarma, při objednávce nad 2 000,- Kč v rámci vzdálenosti do 25 km od adresy provozovny.
  • V případě objednávky v nižší hodnotě, bude účtován manipulační poplatek za dopravu ve výši 79 Kč.
  • Objednávky ve vzdálenosti nad 25 km od místa provozovny, budou v návaznosti na výši objednávky, řešeny individuálně.
  • Vyhrazujeme si právo na dočasné zrušení této služby, pokud nám to nedovolí podmínky (porucha na vozidle, extrémní objednávky na konci roku atd.).

Vlastní odběr

Dále je možný osobní odběr zboží v místě provozovny: Ke Koupališti 56, Cihelna, 530 09 Pardubice v pracovní době /pondělí až pátek v čase 7-14h/ případně v jiný čas po předchozí tel. dohodě.

Záruka / doba trvanlivosti

Výrobky musí být skladovány a přepravovány při teplotě mezi +5°C až +8°C. Při splnění teplotní podmínky, je garantován datum spotřeby výrobku, uvedený na etiketě zboží.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku má kupující možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se však nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Při odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 53 občanského zákoníku, má kupující právo na vrácení zboží za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího e-mailovou zprávou nebo písemně, uvést datum objednávky a cenu zboží, kterou požaduje vrátit. Kupující je dále povinen doručit zboží do reklamačního místa (tj. na adresu Ke Koupališti 56, Cihelna, 530 09 Pardubice v pracovní době) a uhradit poplatky spojené s dodáním zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, obdrží kupující zpět peníze za vrácené zboží při jeho předání v reklamačním místě. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data, která kupující uvede v objednávce slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky a dodávky. Osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě ani jinak použita bez souhlasu nositelů těchto dat, vyjma realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoliv požádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího. Využíváním služeb internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromažďováním svých osobních údajů potřebných k uskutečnění a plnění objednávky a dodávky.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo v den zadání telefonické objednávky prodávajícímu.

Odesláním elektronické objednávky nebo zadáním telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání/zadání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží (včetně případných dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce v den odeslání/zadání objednávky. Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastnící se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (je-li kupující konečným spotřebitelem) a obchodním zákoníkem (je-li kupující osoba používající zboží pro podnikání), v platném znění.